Category Archives: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Υποχρεώσεις του εργοδότη

By administrator|Ιουλίου 15, 2012|ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ|0 comments

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση πληροφόρησης των Συμβουλίων για θέματα όπως αλλαγή νομικού καθεστώτος της επιχείρησης, ολική ή μερική μεταφορά, επέκταση ή περιορισμό των εγκαταστάσεών της, εισαγωγή νέας τεχνολογίας, αλλαγή στη διάρθρωση του προσωπικού, τον ετήσιο προγραμματισμό των επενδύσεων, τον προγραμματισμό τυχόν υπερωριακής απασχόλησης, τις γενικές τάσεις της επιχείρησης στον οικονομικό τομέα, τον Ισολογισμό, Απολογισμό και το Λογαριασμό Εκμετάλλευσης της Επιχείρησης. Όταν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ο εργοδότης έχει υποχρέωση διαβούλευσης με τα Συμβούλια εργαζομένων στις περιπτώσεις των ομαδικών απολύσεων και […]

Προστασία

By administrator|Ιουλίου 15, 2012|ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ|0 comments

Τα μέλη των Συμβουλίων εργαζομένων έχουν την ίδια προστασία που έχουν οι διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ωράριο

By administrator|Σεπτεμβρίου 13, 2006|ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ|

Τι είναι νόμιμο ωράριο; Είναι εκείνο που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης μισθωτών και είναι υποχρεωτικές. Έτσι μόνο μικρότερα ωράρια μπορούν να εφαρμοσθούν. Τι είναι συμβατικό ωράριο; Είναι αυτό που καθορίζεται με συλλογική ή ατομική σύμβαση εργασίας. Το συμβατικό ωράριο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το νόμιμο. Το ωράριο που εφαρμόζεται με ατομική σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο εκείνου που προβλέπεται στην αντίστοιχη […]

Αργίες – Άδειες

By administrator|Σεπτεμβρίου 11, 2006|ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ|

Ποιες είναι οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας για τους Τεχνικούς Ραδιοφωνίας; Ημέρες υποχρεωτικής αργίας: α. Η 1η του έτους. β. Τα Θεοφάνια. γ. Η Καθαρή Δευτέρα. δ. Η 25η Μαρτίου. ε. Η Μεγάλη Παρασκευή. στ. Το Μεγάλο Σάββατο. ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα. η. Η 1η Μαΐου. θ. Του Αγίου Πνεύματος. ι. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. ια. Η 28η Οκτωβρίου. ιβ. Τα Χριστούγεννα. ιγ. Η 26η Δεκεμβρίου. ιδ. Όλες οι Κυριακές. Μετά από πόσους μήνες εργασίας δικαιούμαι κανονική άδεια; Με την […]

Μηνιαίος Μισθός

By administrator|Σεπτεμβρίου 11, 2006|ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ|

Αποδοχές ενός μήνα, 25 εργασίμων ημερών κατά κύριο λόγο. Τρόπος – Τόπος – Χρόνος καταβολής αποδοχών Τρόπος: Η καταβολή αποδοχών γίνεται πάντοτε σε χρήματα και το καταβαλλόμενο ποσό πρέπει να καλύπτει τις νόμιμες αποδοχές (αποδοχές που προκύπτουν από την ΣΣΕ). Τόπος: Σύμφωνα με το άρθρο 2 ΒΔ 24/7-21-8-1920 οι αποδοχές απαγορεύεται να καταβάλλονται σε άλλο τόπο πλην εκείνου που παρέχεται η εργασία. Χρόνος: Η καταβολή των δεδουλευμένων τακτικών αποδοχών (Σ.Σ.Ε Ε.Τ.Ε.Ρ – Ε.Ι.Ι.Ρ.Α  2/3/2004) γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε […]

Αν ο εργοδότης αλλάξει τους όρους εργασίας έχει κανένα δικαίωμα ο εργαζόμενος;

By administrator|Σεπτεμβρίου 11, 2006|ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ|

Ο εργοδότης που αυθαίρετα μεταβάλει τους όρους εργασίας του εργαζόμενου κατά τρόπο που να προκαλείται υλική ή ηθική ζημία σε αυτόν, θεωρείται ότι προκαλεί με την συμπεριφορά του "βλαπτική μεταβολή" των όρων εργασίας του εργαζομένου. Τα Δικαστήρια έχουν κρίνει ως βλαπτική μεταβολή; Την μετάθεση του εργαζόμενου σε άλλο κατάστημα ή παράρτημα της επιχείρησης, που δεν προβλέπεται από την σύμβαση εργασίας, την μετακίνηση σε άλλο τμήμα με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών. Την ανάθεση κατώτερων καθηκόντων με αποτέλεσμα την ηθική μείωση του […]

Ο εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει την σχέση εργασίας του;

By administrator|Σεπτεμβρίου 11, 2006|ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ|

Ο εργαζόμενος μπορεί να παραιτηθεί ή να αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του με ρητή δήλωση ή και σιωπηρά. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση, αλλά ενδεχόμενα μόνο την ετήσια άδειά του και τις αποδοχές για την άδεια που δεν πήρε, καθώς και το επίδομα αδείας του.

Απόλυση

By administrator|Σεπτεμβρίου 11, 2006|ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ|

Προϋποθέσεις έγκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας είναι : Η γνωστοποίηση γραπτώς της καταγγελίας στον εργαζόμενο Η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης (βλ. παρακάτω) εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δίμηνη εργασία Η αναγγελία της απόλυσης στον ΟΑΕΔ μέσα σε 8 ημέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας στον εργαζόμενο, αλλιώς ο εργοδότης έχει ποινικές συνέπειες. Δεν θίγεται το κύρος της καταγγελίας από την παράλειψη αυτή. Η γνωστοποίηση του λόγου της καταγγελίας, ώστε να διαπιστώνεται ότι δεν προσκρούει σε απαγορευτικές διατάξεις […]

Διακρίσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων

By administrator|Σεπτεμβρίου 11, 2006|ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ|

Η διάκριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων μπορεί να γίνει με βάση διάφορα κριτήρια. Με βάση το είδος της εργασίας των μελών και το είδος της παραγωγικής διαδικασίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε ομοιοεπαγγελματικές, κλαδικές και επιχειρησιακές. Με βάση τη γεωγραφική εμβέλεια μια συνδικαλιστική οργάνωση μπορεί να έχει τοπικό, περιφερειακό ή πανελλαδικό χαρακτήρα. Με βάση τη δυνατότητα δημιουργίας ενώσεων ανάμεσα στις διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις προκύπτει η διάκρισή τους κατά βαθμούς. Με βάση το τελευταίο αυτό κριτήριο, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διαιρούνται σε : […]

Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων

By administrator|Σεπτεμβρίου 11, 2006|ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ|

Μέλος πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης μπορεί να είναι κάθε εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην επιχείρηση-εκμετάλλευση ή στον κλάδο απασχόλησης. Ανήλικοι που έχουν τη νόμιμη ηλικία για εργασία και αλλοδαποί με άδεια εργασίας έχουν δικαίωμα εγγραφής. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να γίνει μέλος δύο το πολύ πρωτοβάθμιων σωματείων, ενός επιχειρησιακού και ενός κλαδικού, εφόσον έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις των καταστατικών τους. Είναι ισχυρή διάταξη καταστατικού συνδικαλιστικής οργάνωσης που απαγορεύει τη συμμετοχή των μελών της σε άλλη οργάνωση. Η άρνηση της […]